Logo van Centraal Planbureau en het PBL Planbureau voor de Leefomgeving, link naar homepage

Welvaart en Leefomgeving 2015

Macro-economie

De Nederlandse economie lijkt veerkrachtig genoeg om op termijn weer evenwichtig te groeien. Maar zelfs in scenario Hoog zal de groei niet uitkomen boven de 2%.

Economische groei vanaf 1820

De afgelopen 200 jaar groeide de Nederlandse economie per hoofd van de bevolking met ongeveer 1,5% per jaar.

Ontwikkeling van het bruto binnenlands product per hoofd in USD vanaf 1820 tot 2020. In de grafiek wordt het bbp van Nederland afgezet tegen de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en het gewogen gemiddelde van West-Europa. De gafiek toton voor alle vier vrijwel dezelfde stijgende lijn.
Ontwikkeling van bruto binnenlands product per hoofd in USD vanaf 1820 tot 2020.

Economische groei tot 2050

De Nederlandse economie lijkt nu veerkrachtig genoeg om op termijn evenwichtig te groeien. De ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit keert dan terug naar waarden van voor de crisis, afhankelijk van variaties in technologische en internationale ontwikkelingen. In scenario Laag groeit de economie met 1% van het bruto binnenlands product. In scenario Hoog met 2%.

De belangrijkste onzekerheden met betrekking tot economische groei zitten in de groei van de beroepsbevolking en in de mate van technologische vooruitgang. De verhoging van de pensioenleeftijd heeft een positief effect op de potentiƫle beroepsbevolking. Maar dit is op termijn onvoldoende om de lage bevolkingsgroei en de vergrijzing te compenseren.

Internationaal perspectief

De structurele economische groei in Nederland is vrijwel gelijk aan de geraamde groei voor de landen van de Europese Unie (EU-28) en de VS. Wereldwijd ligt de groei een factor twee hoger. Dit komt door de bijdrage van de opkomende economieƫn.

Ontwikkeling van het bruto binnenlands product voor Nedeland, EU28 en de wereld volgens WLO-scenario's voor 2030 en 2050. Index = 2015. Voor Nederland en de EU voorzien beide scenario's een groei van het bbp (in scenario Hoog sterker dan in scenario Laag). Voor het wereldwijde bbp gaan beide scenario's (maar vooral scenario Hoog) uit van een forse groei in 2050.
Ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) voor Nedeland, EU28 en de wereld volgens WLO-scenario’s voor 2030 en 2050.
Nederland verandert.