Logo van Centraal Planbureau en het PBL Planbureau voor de Leefomgeving, link naar homepage

Welvaart en Leefomgeving 2015

Rapporten WLO

De Welvaart en Leefomgeving 2015 is opgebouwd uit een aantal rapporten: een overkoepelend cahier, zes cahiers die verschillende thema’s verder uitwerken en een bijsluiter die uitlegt hoe de gegevens en data van de WLO gebruikt kunnen worden.

Overkoepelend cahier

Nederland in 2030 en 2050: twee referentiescenario’s

‘Nederland in 2030 en 2050: twee referentiescenario's’ vat de zes thematische WLO-cahiers samen. Dit rapport vertelt eerst hoe de twee scenario’s, hoog en laag, zijn ontwikkeld. Daarna volgt een beschrijving van de verhaallijnen en een kwantitatieve uitwe...

Themacahiers

Demografie

In Nederland wonen op dit moment zo’n 17 miljoen mensen. Tot 2030 blijft de bevolking doorgroeien. Na 2030 is het onzeker of de groei doorzet. Migratie maakt het verschil.

Macro-economie

De Nederlandse economie lijkt veerkrachtig genoeg om op termijn weer evenwichtig te groeien. Maar zelfs in scenario Hoog zal de groei niet uitkomen boven de 2%.

Regionale ontwikkelingen en verstedelijking

Voor dit WLO-rapport hebben het PBL en CPB verkend waar het aantal inwoners, huishoudens en banen zal groeien, en met hoeveel.

Mobiliteit

Nederlanders leggen steeds meer kilometers af, per auto, trein en fiets. Ook het internationale goederenvervoer neemt toe. Vervoer via de lucht groeit flink.

Klimaat en energie

In scenario Hoog gaan de onderzoekers van het PBL en CPB uit van een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 65% ten opzichte van 1990.

Landbouw

De landbouw blijft de belangrijkste en grootste grondgebruiker van Nederland, al neemt het areaal licht af. Europese milieuregels beperken de milieudruk, net als nationaal, provinciaal en soms lokaal beleid.

Bijsluiter

Bijsluiter bij de WLO-scenario's

De Bijsluiter bij de WLO-scenario’s is bedoeld voor beleidsmakers en anderen die bij de beleidsvoorbereiding betrokken zijn. De bijsluiter dient om hen wegwijs te maken in de omgang met de scenario’s.

Aanvullingen en actualisaties

WLO-klimaatscenario's en de waardering van CO2-uitstoot in MKBA's

De klimaatscenario’s van de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) hebben gevolgen voor de manier waarop in een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) met CO2-baten moet worden omgegaan. Deze baten worden niet meer gebaseerd op de prijzen v...

Energietransitie en Goederenvervoer in de WLO (2019)

Deze notitie gaat in op de gevolgen van de energietransitie voor goederenvervoerstromen en presenteert enkele aanvullende scenario’s die gebruikt kunnen worden voor gevoeligheidsanalyse bij binnenvaart- en spoorprojecten.

Actualisatie invoer WLO autopark mobiliteitsmodellen (2020)

In deze notitie worden in 2020 geactualiseerde ramingen gepresenteerd van de omvang, de samenstelling en de gebruikskosten van personenauto’s, bestelauto’s en vrachtwagens, alsmede emissie-factoren in 2030, 2040 en 2050 voor de WLO-scenario’s.

Actualisatie invoer mobiliteitsmodellen (2020)

Deze notitie beschrijft twee nieuwe varianten van de WLO die in 2020 zijn ontwikkeld voor gebruik in mobiliteitsmodellen, met nieuwe cijfers over bevolking, huishoudens en banen, nationaal en per provincie en enkele variabelen met betrekking tot de economische groei.

Nederland verandert.