Logo van Centraal Planbureau en het PBL Planbureau voor de Leefomgeving, link naar homepage

Welvaart en Leefomgeving 2015

Regionale ontwikkelingen en verstedelijking

Voor dit WLO-rapport hebben het PBL en CPB verkend waar het aantal inwoners, huishoudens en banen zal groeien, en met hoeveel. De steden blijven groeien. Het verschil tussen de Randstad en krimpgebieden neemt toe. In scenario Hoog groeit de bevolking in de Randstad anderhalf keer zo hard als de gehele Nederlandse bevolking. Scenario Laag gaat ervan uit dat de trek naar de stad in de toekomst afzwakt.

Steden groeien

In het recente verleden was het vooral de Randstad die groeide ten opzichte van de rest van het land. Vanaf 2008 is deze groei versneld. Dit geldt ook voor de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. De groei van de steden komt niet alleen doordat de trek naar de stad doorzet. Ook is de bevolking er relatief jong en ligt het geboortecijfer dus hoger.

Verandering van bevolkingsomvang ten opzichte van 2000
Verandering van bevolkingsomvang ten opzichte van 2000

Bevolkingsomvang volgens scenario Hoog en Laag

In scenario Hoog zet de concentratie door. De vier grootstedelijke regio’s en de Randstad kennen bevolkingsgroei. Buiten de Randstad groeien vooral de stedelijke regio’s rondom Groningen en Arnhem/Nijmegen. Opvallend is dat zelfs in dit scenario er krimp plaatsvindt in enkele grensgebieden: de regio’s Limburg, Zeeland en Groningen.

In scenario Laag is groei geen vanzelfsprekendheid meer; krimp is in veel gebieden zichtbaar. De bevolking daalt in acht van de twaalf provincies. Zeeland, Limburg en Drenthe krijgen zelfs te maken met een krimp van meer dan 10% tot 2050.

Verandering van bevolkingsomvang per COROP-gebied volgend WLO-scenario's
Verandering van bevolkingsomvang per COROP-gebied volgend WLO-scenario’s

Trend: kleinere huishoudens

Hoewel in beide scenario’s de bevolking vooral in de Randstad en steden groeit, groeit het aantal huishoudens in de meeste regio’s. Dit komt doordat het aantal personen per huishouden afneemt, vooral buiten de Randstad. Deze trend heet huishoudensverdunning. Door huishoudensverdunning zal de woningvraag zal toenemen, ook buiten de Randstad. In vrijwel alle regio’s is nog genoeg ruimte voor uitbreiding van het aantal woningen.

Verandering van aantal huishoudens
Verandering van aantal huishoudens
Nederland verandert.