Logo van Centraal Planbureau en het PBL Planbureau voor de Leefomgeving, link naar homepage

Welvaart en Leefomgeving 2015

Klimaat en energie

In scenario Hoog gaan de onderzoekers van het PBL en CPB uit van een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 65% ten opzichte van 1990. Ze baseren zich daarbij op bestaande toezeggingen van landen om hun broeikasgassen te verminderen.

Onlangs (13 september 2018) is een correctie doorgevoerd in het databestand bij dit thema.

In scenario Laag gaan ze uit van een vermindering van 45%. Dit vanwege een minder effectief klimaatbeleid. In scenario Hoog komt de opwarming van de aarde dan op de lange termijn uit op 2,5 tot 3°C. In scenario Laag is de opwarming 3,5 tot 4°C.

Emissie van broeikasgassen volgens WLO-scenario's
Emissie van broeikasgassen volgens WLO-scenario’s

Energie uit hernieuwbare bronnen

Nederland (en Europa) staan aan de vooravond van een trendbreuk in het energiegebruik en de energieproductie. Die trendbreuk houdt in: het energiegebruik moet dalen in plaats van stijgen en de CO2-uitstoot moet drastisch verminderen. Zowel in scenario Hoog als in scenario Laag is deze trendbreuk nodig. Hiervoor moet Nederland veel meer dan nu energie uit hernieuwbare bronnen halen.

Toch zal ook in de toekomst de energievoorziening sterk leunen op fossiele bronnen.

Finaal energiegebruik uit hernieuwbare bronnen volgens WLO-scenario's
Finaal energiegebruik uit hernieuwbare bronnen volgens WLO-scenario’s

Ondergrondse opslag

Vooral scenario Hoog  ziet een belangrijke rol voor de afvang en ondergrondse opslag van CO2. In dat scenario wordt in 2050 ongeveer 30% van de uitgestoten broeikasgassen ondergronds opgeslagen. Nodig is wel dat deze technologie zich snel ontwikkelt.

Een forse verhoging van de CO2-prijs is in scenario Hoog onvermijdelijk.

Benutting van CO2-opslag volgens WLO-scenario Hoog en aanvullende onzekerheidsverkenning
Benutting van CO2-opslag volgens WLO-scenario Hoog en aanvullende onzekerheidsverkenning

2°C-doel voor Nederland

In Kopenhagen is in 2009 afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C ten opzichte van 1850. De toezeggingen bij alle klimaatonderhandelingen zijn echter onvoldoende voor dat 2°C-doel.

De internationaal gehanteerde 2°C-doelstelling valt buiten de bandbreedte die de scenario’s Hoog en Laag omspannen. In een aparte onzekerheidsverkenning zijn de gevolgen voor Nederland van de 2°C-doelstelling uitgewerkt. Daarbij is voor 2050 uitgegaan van een vermindering van de broeikasgasemissies met 80%-95%.

Nederland verandert.