Logo van Centraal Planbureau en het PBL Planbureau voor de Leefomgeving, link naar homepage

Welvaart en Leefomgeving 2015

WLO-klimaatscenario’s en de waardering van CO2-uitstoot in MKBA’s

De klimaatscenario’s van de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) hebben gevolgen voor de manier waarop in een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) met CO2-baten moet worden omgegaan. Deze baten worden niet meer gebaseerd op de prijzen voor CO2 uit het Europese emissiehandelsstelsel (ETS), maar moeten gebaseerd zijn op de efficiënte CO2-prijzen.

Voor het bepalen van de CO2-baten van een maatregel ten behoeve van MKBA’s dienen voortaan de efficiënte CO2-prijzen te worden gebruikt. Met een eventueel waterbedeffect hoeft geen rekening te worden gehouden, mits gebruik gemaakt wordt van deze efficiënte CO2-prijzen. Het betreft wereldwijde efficiënte CO2-prijzen die horen bij de WLO2015-scenario’s Hoog, Laag en de tweegradenonzekerheidsverkenning. Deze efficiënte CO2-prijzen zijn consistent met overige veronderstellingen in de scenario’s, zoals de mondiale CO2-reductie, die afhangt van het wereldwijde klimaatbeleid. In een MKBA wordt op deze manier getoetst in hoeverre een beleidsmaatregel efficiënter is dan wat er al in het basispad gebeurt. De uitkomsten van de MKBA kunnen daarbij afhankelijk van zijn van bijvoorbeeld kostenontwikkelingen en van andere batenposten.

Het advies is om bij klimaatmaatregelen naast WLO-Hoog en WLO-Laag ook een gevoeligheidsanalyse toe te voegen waarbij gerekend wordt met een efficiënte CO2-prijs passend bij de tweegradendoelstelling. Voor de tweegradenverkenning zijn bandbreedtes van efficiënte CO2-prijzen opgenomen van 100-500 euro per ton CO2 in 2030 en 200-1.000 euro per ton CO2 in 2050 (prijspeil 2013).

Toepassing van efficiënte CO2-prijzen in MKBA’s

In 2024 wordt een nieuwe WLO opgeleverd, inclusief aangepaste CO2-prijzen en inclusief een scenario met wereldwijde opwarming in 2100 ‘well below’ twee graden. CPB en PBL adviseren om tot aan deze integrale herziening van de WLO in MKBA’s de efficiënte CO2-prijzen te blijven toepassen uit de WLO2015-scenario’s Hoog, Laag en de tweegradenonzekerheidsverkenning. Het toepassen van slechts één van deze scenario’s zou betekenen dat onvoldoende inzicht wordt gegeven in de onzekerheden omtrent de uitkomsten. Deze onzekerheden betreffen factoren als economische groei, energieprijzen en het toekomstige wereldwijde klimaatbeleid.

De gevoeligheidsanalyse met een efficiënte CO2-prijs passend bij de tweegradendoelstelling kan in beginsel worden toegepast op iedere MKBA waarbij er substantiële effecten zijn op de CO2-uitstoot. Het is aan de opsteller van een MKBA om de resultaten van deze gevoeligheidsanalyse te interpreteren. Daarbij dient er in ieder geval aandacht te worden besteed aan de mate waarin overige variabelen in een gehanteerd toekomstscenario consistent zijn met de efficiënte CO2-prijs passend bij de tweegradendoelstelling.

Nederland verandert.