Logo van Centraal Planbureau en het PBL Planbureau voor de Leefomgeving, link naar homepage

Welvaart en Leefomgeving 2015

Mobiliteit

Nederlanders leggen steeds meer kilometers af, per auto, trein en fiets. Ook het internationale goederenvervoer neemt toe. Vervoer via de lucht groeit flink, in zowel scenario Hoog als scenario Laag. Deze groei hangt samen met de wereldwijde groei van bevolking en economie.

Meer mobiliteit van personen

Tot 2050 blijft de personenmobiliteit per auto en trein in scenario Hoog en Laag groeien. Dit komt door de groei van de bevolking, de toegenomen welvaart, investeringen in het vervoerssysteem en het zuiniger worden van auto’s.

Tot 2030 zijn er nog grote verbeteringen voorzien in de infrastructuur. In scenario Laag blijft de filedruk daardoor op of rond het niveau van de afgelopen jaren. In scenario Hoog loopt de filedruk na 2030 weer op, vooral in de Randstad. Toch neemt ook dan nog de bereikbaarheid van banen toe.

De CO2-uitstoot van auto’s neemt af, ook bij flinke groei van de mobiliteit die voorzien is in scenario Hoog. Dit is te danken aan technologische vooruitgang. Het aantal verkeersdoden neemt eveneens af, maar het aantal ernstig gewonden blijft hoog, vooral in scenario Hoog.

Internationaal goederenvervoer groeit

Het internationale goederenvervoer neemt toe. De internationale economische ontwikkelingen en voortgaande globalisering leiden onder meer tot een sterke groei van internationale aan- en afvoer.
Het binnenlandse goederenvervoer groeit echter minder snel en krimpt zelfs licht in scenario Laag.

Voertuigverliesuren volgens WLO-scenario's
Voertuigverliesuren volgens WLO-scenario’s

Vervoer over de weg blijft de grootste categorie binnen het goederenvervoer, maar ook spoorvervoer groeit sterk. De binnenvaart verliest juist marktaandeel. Slimmere belading en grotere voertuigen leiden daarnaast tot minder groei van het vrachtverkeer op de weg.

Luchtvaart groeit flink

Vervoer via de lucht groeit flink, in zowel scenario Hoog als scenario Laag. Dankzij de wereldwijde groei van bevolking en economie stijgt de vraag snel.

De passagiersvraag groeit met gemiddeld ruim 2% per jaar in het scenario Laag en met ruim 3% per jaar in het scenario Hoog.

Aantal passagiers via Schiphol volgens WLO-scenario's
Aantal passagiers via Schiphol volgens WLO-scenario’s

Geluidsnormen Schiphol

In scenario Hoog is de groei sneller dan bestaande geluidsnormen toelaten. Het aantal vluchten op Schiphol kan nog groeien als vliegtuigen stiller worden, maar die ruimte is in scenario Hoog niet voldoende om te voorzien in de vraag.

Nederland verandert.